Samen trots op succes brede aanpak JOGG

Factsheet JOGG

In 2012 ging gemeente Smallingerland met de landelijke JOGG-aanpak van start. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht wat ook meteen staat voor de ambitie waar Smallingerland als eerste Friese gemeente mee aan de slag ging. Waar inmiddels de kilo's afnemen, blijft JOGG steeds verder groeien. Met steeds meer deelnemende partijen, gemotiveerde jongeren en gezonde activiteiten wordt de keuze voor gezond steeds makkelijker. 'In de factsheet die we hebben gemaakt laten we zien wat JOGG in Smallingerland inhoudt ,wat de succesfactoren zijn en welke resultaten zijn geboekt. Want trots op de resultaten dat zijn we allemaal!', aldus JOGG-regisseur Anneke Meijer.

Download Factsheet JOGG Smallingerland (april 2018)

Zichtbaar resultaat

Leefstijl laat zich niet veranderen van de één op de andere dag. 'Sinds 2008 voerden we in Smallingerland al een beleid gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl. JOGG was de logisch vervolgstap. We investeren in de JOGG-aanpak omdat we in de aanpak geloven, werken vanuit een langetermijnvisie, volhouden in wat we doen en de resultaten borgen', aldus wethouder Pieter van der Zwan. Na ruim vijf jaar worden de resultaten meer zichtbaar. In de Drachtster wijken de Wiken en De Venen bijvoorbeeld was het percentage kinderen met overgewicht opvallend hoger dan gemiddeld in Smallingerland. 'We zien nu dat het aantal kinderen met overgewicht in beide wijken afneemt en het verschil met de andere wijken in de gemeente kleiner wordt. Prachtig om te zien dat de JOGG-aanpak werkt!', vertelt Meijer.

Smallingerland heeft inmiddels 20 Gezonde scholen, 9 (openbare) watertappunten, de eerste Gezonde Sportkantine, een groeiend aantal Gezonde Kinderopvanglocaties, een jaarlijks terugkerend leefstijlprogramma LEFF (Lifestyle, Energy, Fun & Friends) voor kinderen boven een gezond gewicht en een website met beweegplekken in de frisse lucht (www.bewegenindrachten.nl). Al 3 jaar lang lopen een paar honderd kinderen vanuit JOGG mee aan de Mijl van Drachten en stimuleert JOGG een gezonde Avond4daagse, beweegtussendoortjes op scholen en gezonde traktaties.

De brede succesfactoren van JOGG

De JOGG-aanpak die wijkgericht is wordt breed gedragen in Smallingerland. Er is sprake van een brede samenwerking van opbouwwerkers, buurtsportcoaches, scholen, lokale bedrijven en ouders met hun kind(eren). In de factsheet vertellen zes personen vanuit hun eigen invalshoek op welke manier zij betrokken zijn bij JOGG en wat hen opvalt aan de kracht van JOGG. Er is een breed draagvlak voor de aanpak op gebied van beleid en uitvoering. De JOGG-regisseur is de onmisbare schakel om de theorie om te zetten naar de praktijk en voor het aansluiten bij de kansen, wensen en ideeën in de wijken. Dit vraagt om een brede blik van alle betrokken partijen.

Water drinken, bewegen en gezond eten

De JOGG-aanpak werkt vanuit een drietal thema's: water drinken, gratis bewegen en groente eten. Door de omgeving gezonder te maken wordt het makkelijke om voor gezond te kiezen. 'Wie op jonge leeftijd leert om gezonde keuzes te maken, houdt dat vaak de rest van zijn leven vol', vertelt buurtsportcoach Sietse Pieksma. Wethouder Pieter van der Zwan noemt in de factsheet dat hij er trots op is dat Smallingerland een voorbeeld is voor andere gemeenten. Veel Friese gemeenten hebben zich inderdaad door Smallingerland laten inspireren en zijn inmiddels gestart met de JOGG-aanpak. Landelijk is een derde van de Nederlandse gemeenten actief met de lokale JOGG- aanpak en zijn met deze aanpak naar schatting een half miljoen jongeren bereikt.

De JOGG-aanpak heeft veel raakvlakken met andere programma's van de overheid. Zo werkt gemeente Smallingerland met De Gezonde School-aanpak en het project Gezond in de stad.

Meer informatie: