Vervolg aanpak tegen overgewicht bij kinderen

Appel met meetlint 2

In 2030 is er passende zorg voor alle kinderen met overgewicht
Ketenaanpak Smallingerland is een voorbeeld voor de landelijke aanpak

Op 6 februari geeft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS), tijdens een landelijke bijeenkomst, het startsein voor de volgende fase in de aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen. Tussen 2016 en 2018 heeft het programma Care for Obesity (Vrije Universiteit Amsterdam), samen met diverse gemeenten (waaronder Smallingerland) een succesvol model ontwikkeld om de ondersteuning en zorg voor deze kinderen te optimaliseren. Een coalitie van vijf partijen die zich bezighouden met de gezondheid van de jeugd, gaat nu aan de slag zodat in 2030 passende ondersteuning en zorg beschikbaar is voor kinderen met overgewicht en obesitas in alle gemeenten van Nederland.

Jutka Halberstadt, landelijk projectmanager Care for Obesity en universitair docent kinderobesitas aan de Vrije Universiteit Amsterdam: “Het doel is het bevorderen van de gezondheid en kwaliteit van leven van kinderen en het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen”.

Overgewicht onder kinderen sterk toegenomen

Overgewicht en obesitas zijn de afgelopen decennia sterk toegenomen. Ook bij kinderen. Eén op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar, in Friesland heeft 9% van de kinderen overgewicht en 3% obesitas. Dat heeft vaak grote gevolgen voor hun fysieke gezondheid en hun psychosociaal functioneren, terwijl de omstandigheden het soms lastig maken een verandering in leefstijl door te voeren en vast te houden. Denk bijvoorbeeld aan een echtscheiding, ziekte en armoede. Deze kinderen zijn gebaat bij passende ondersteuning en zorg door respectvolle professionals die oog hebben voor hun welzijn.

Ambities Nationaal Preventieakkoord

Onlangs werd het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Een van de ambities die daarin staan beschreven is het vormen van coalities om gezamenlijk gezondheidsthema’s aan te pakken. In navolging daarop is nu landelijk een coalitie gevormd die de komende twee jaar aan de slag gaat. Zij gaan ervoor zorgen dat in 2020 35 gemeenten starten met een sluitende ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Het model biedt een structuur en handvatten om de ketenaanpak lokaal in te richten. De partners in de coalitie zijn: Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), Care for Obesity / Vrije Universiteit Amsterdam (C4O/VU), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Gemeente Smallingerland

Gemeente Smallingerland richt zich als JOGG gemeente al sinds 2012 op het verbeteren van de ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht. Met deze ervaringen heeft de gemeente in de periode 2016-2018 als één van de acht proeftuingemeenten bijgedragen aan het landelijk ontwikkelde model om de ondersteuning en zorg voor deze kinderen te optimaliseren. Hierbij is nauw samen gewerkt met andere Friese gemeenten, onder de vlag van Nuchter over Gewicht. Dit is een platform waarin GGD Fryslân, ROS Friesland, Sport Fryslân en de 20 Friese gemeenten samenwerken aan het gezonde gewicht van Friese jongeren.